Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Vydané knihy

 

Mediální právo

Mediální právo

2019, Praha, ISBN: 978-80-7400-725-5

Kniha navazuje na předchozí komentáře autorského kolektivu Tiskový zákon, Zákon o provozování rozhlasového a televizní vysílání, Regulace reklamy a Autorský zákon. V novém pojetí komentář zahrnuje zákony upravující činnost hromadných sdělovacích prostředků, ale i zákony a dílčí právní úpravu vztahující se k médiím v prostředí informační společnosti.
Snahou je nejen přinést praktický komentář jednotlivých ustanovení, ale též shrnout dosavadní praxi a judikaturu v oblasti veřejnoprávní regulace médií, regulace reklamy a ochrany spotřebitele a soukromoprávních soudních sporů souvisejících se svobodou projevu a ochranou autorských práv v prostředí médií.

Autorský zákon

Autorský zákon

2017, Praha, ISBN: 978-80-7400-671-5

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu.
Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).

Regulace reklamy

Regulace reklamy

2009, Praha, ISBN: 978-80-7400-180-2

Publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

2009, Praha, ISBN: 978-80-7400-143-7

Druhé vydání komentáře k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přináší nové poznatky z praxe, je doplněno o nejnovější judikaturu soudů, zejména Nejvyššího správního soudu a dokumenty vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Komentář obsahuje informace týkající se práv a povinností provozovatelů vysílání, speciální úpravu týkající se obchodních sdělení – reklamy, teleshoppingu, sponzoringu a umístění produktu. Komentář reaguje na aktuální otázky související s přechodem na digitální vysílání a naznačuje i předpokládaný vývoj tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU včetně směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Tiskový zákon

Tiskový zákon

2006, Praha, ISBN: 80-7179-506-2

Druhé vydání komentáře k zákonu o některých právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon) přináší praktické zkušenosti a informace významné pro vydávání periodického tisku. Zejména pokud jde o povinnosti vydavatelů týkající se evidence periodického tisku, povinných údajů, povinných výtisků. Publikace poskytuje rady týkající se uplatnění právních prostředků ochrany poškozených osob vůči vydavatelům periodického tisku : práva na odpověď a dodatečného sdělení. Osvětluje otázku ochrany zdroje informací.

Vykonávaná pedagogická činnost

Penevropská univerzita

Vysoká škola podnikání a práva 

Externí učitel, Katedra práva

Předmět: Práívo duševního vlastnictví Mediální, autorské a reklamní právo, Mezinárodní aspekty svobody projevu

 Univerzita Karlova 

Externí učitel Filozofická fakulta Předmět: Informační etika a právo

Nabídka kurzů

Přednášky vám připravíme na míru, dle vašich potřeb. Kancelář nabízí kurzy k problematice:

5

svobody projevu a práva na informace

 

5

mediálního práva - v oblasti periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání, na internetu

 

5

autorského práva

 

5

reklamy ve všech komunikačních prostředcích

 

5

obchodních sdělení v elektronických médiích

 

5

ochrany osobnosti

 

5

nekalá soutěž

 

Máte zájem o některý z našich kurzů?