Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Zastupování před soudy

Sepisování smluv
Konzultace a porady
Právní analýzy
Advokátní úschova

Profil advokátní kanceláře

Kancelář JUDr. Heleny Chaloupkové poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích.

Od počátku své existence v roce 1993 zaměřovala své služby zejména do oblasti médií. Byla u zrodu řady mediálních projektů souvisejících s vydáváním novin a časopisů, následně i provozování rozhlasového televizního vysílání a poskytováním informací na internetu. Účastnila se i tvorby zákonů z oblasti médií.

Kancelář spolupracuje s řadou odborníků, kteří poskytované právní služby doplňují. Kancelář disponuje kvalitním zázemím a zaměstnává odborně zdatné pracovníky. Kancelář je schopna zajistit a garantovat i náročnější projekty.

Advokátka JUDr. Helena Chaloupková spolupracuje s kolegy advokáty JUDr. Petrem Holým a Mgr. Jiřím Urbánkem a pro potřeby klientů a jejich speciální požadavky sestavují ad hoc tým, který umožňuje poskytovat klientům úplné a specifické služby, viz www.akchu.cz

Kancelář nabízí právní služby zejména v oblasti občanského práva, korporátního práva, mediálního práva a reklamy, autorského práva a práv k nehmotným statkům, zahrnující:

5

konzultační a analytickou činnost

5

zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a zastupování u Ústavního soudu ČR

5

zastupování před jinými orgány

5

zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami

5

sepisování listin, zejména smluv, případně jejich posuzování

5

advokátní úschovu

Analogická aplikace práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení podle tiskového zákona jako povinnost pro vydavatele internetového serveru

“Analogická aplikace práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení podle tiskového zákona jako povinnost pro vydavatele internetového serveru”. S tímto titulkem byla 30. 6. 2020 publikována zpráva Ústavního soudu z níž vyplývalo, že IV. senát Ústavního soudu (soudce...

Svoboda projevu a kritika úředníků

Evropský soud pro Lidská práva (ESLP) ve svém rozsudku z 15.7. 2016  ve věci č. 1799/07 Ziembiński proti Polsku (č.2)  vyslovil závěr, že odsouzením novináře v trestním řízení za urážku v souvislosti se zveřejněním kritického článku používajícího posměšné výrazy o...

Newsletter 2016

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 8. září 2016 ve věci C-160/15 Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom...

Newsletter 2015

Nález Ústavního soudu ČR II.ÚS 2051/14 ze dne 3. 2. 2015 "Maximalistická" interpretace pojmu pravdivosti by mohla k obdobně absurdním a nežádoucím důsledkům vést právě v kontextu sporů o ochranu osobnosti. Veškeré výroky, které lidé v každodenním životě pronášejí,...

Newsletter (Prosinec 2014)

Rozsudek  Soudního dvora Evropské unie ve věci C-212/13 František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů. V rozsudku Soudní dvůr za prvé připomíná, že pojem „osobní údaje“ ve smyslu směrnice zahrnuje všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické...

Newsletter (Leden 2014)

Změna procesních předpisů k 1.1.2014 Novelou Občanského soudního řádu, zák. č. 99/1963 Sb., účinnou od 1.1.2014 dochá-zí ke změně věcné příslušnosti soudu ve věcech ochrany osobnosti. Doposud ve vě-cech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku a ochrany práv...

Newsletter (Leden 2013)

Nález IV.ÚS 23/05 Dalším obecným pravidlem, je, že pro zveřejnění difamačních informaci je nutné prokázat, že kritik měl rozumné důvody pro spoléhání se na pravdivost difamační informace, kterou šířil, a dále pokud prokáže, že podnikl řádné dostupné kroky k ověření...