Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Právní služby

Autorské právo, právo duševního vlastnictví

Právní služby v oblasti autorských práv a práv souvisejících s autorskými právy  a jiných nehmotných statků (zejména ochranných známek).

Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů

Právní služby v oblasti ochrany proti zásahu do osobnostních práv, ochrany projevů osobní povahy a soukromí.

Právo obchodních společností - obchodní korporace

Právní služby v souvislostí se zakládáním a fungováním obchodních společností a družstev.

Občanské právo

Právní služby v obvyklých i neobvyklých životních situací, včetně závazkových vztahů.

Obchodní sdělení - reklama

Právní služby v oblasti všech druhů reklamních sdělení šířených komunikačními prostředky.

Pověst právnické osoby a nekalá soutěž

Právní služby v oblasti hospodářské soutěže, ochrany proti zásahu do pověsti právnické osoby.

Mediální právo

Právní služby v oblasti fungování médií, jak tradičních (periodický tisk, rozhlas a televize), tak nových, zejména na internetu.

Potřebujete s čímkoli poradit

Autorské právo, právo duševního vlastnictví

Právní služby v oblasti autorských děl a jiných nehmotných statků (zejména ochranných známek).

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti nehmotných statků, jak autorských práv, tak práv průmyslových:

 • Poradenské a konzultační služby v oblasti autorského práv a práv s ním souvisejících.
 • Poskytování poradenských služeb autorům, nakladatelů , výkonným umělcům, tvůrcům audiovizuálních děl, osobám podnikajících v IT, také výrobcům záznamů autorských děl a pořizovatelům databází.
 • Vypracování licenčních a dalších smluv a dokumentů.
 • Vypracování právních rozborů a odborných posudků.
 • Zastupování klientů při mimosoudním i soudním řízení a v jednání s kolektivními správci.
 • Poskytování právních služeb v oblasti práv k doménovým jménům.
 • Poskytování komplexních služeb v souvislosti s registrací ochranných známek, užitných vzorů a patentů.
 • Zastupování oprávněných osob ve správním a soudním řízení.

Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů

Právní služby v oblasti ochrany proti zásahu do osobnostních práv, ochrany projevů osobní povahy a soukromí.

Kancelář poskytuje právní služby ve věcech souvisejících s ochrannou osobností a ochrannou osobních údajů:

 • Analýza a návrhy řešení v případě porušení či ohrožení práv na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů.
 • Právní konzultace v případech zásahu či ohrožení do práv na čest, váženost, důstojnost a soukromí.
 • Právní konzultace v případě neoprávněného užití projevů osobní povahy, zejména podobizny, zvukových a zvukově obrazových záznamů.
 • Právní zastoupení před soudy ve věcech ochrany osobnosti a před orgány státní správy.

Právo obchodních společností - obchodní korporace

Právní služby v souvislostí se zakládáním a fungováním obchodních společností a družstev.

Kancelář poskytuje v oblasti práva obchodních společností zejména následující právní služby:

 • Právní poradenství při zakládání a zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku.
 • Převody obchodních podílů či akcií, změny zakladatelských dokumentů, včetně zápisy změn do obchodního rejstříku.
 • Fúze, zrušení a likvidace obchodních společností.
 • Právní pomoc při řešení sporů mezi společníky a akcionáři.
 • Právní pomoc při zakládání družstev a zápisy družstev do obchodního rejstříku, včetně následných změny týkajících se činností družstev.
 • Právní zastoupení před soudy ve věcech obchodních společností a družstev.

Občanské právo

Právní služby v obvyklých i neobvyklých životních situací, včetně závazkových vztahů.

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti občanského práva zejména následující právní služby:

 • Právní konzultace v občanskoprávních věcech, právní rozbory.
 • Příprava a sepis smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo a jiné občanskoprávní smlouvy) a dalších dokumentů, včetně vkladu do katastru nemovitostí.
 • Právní konzultace v oblasti rodinného práva, včetně vypořádání či změny rozsahu společného jmění manželů (manželské majetkové právo).
 • Právní konzultace a řešení sporů týkající se věcných práv ( držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, aj.).
 • Právní pomoc ve věcech náhrady majetkové (náhrada škody) a nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení.

Obchodní sdělení - reklama

Právní služby v oblasti všech druhů reklamních sdělení šířených komunikačními prostředky.

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti reklamních sdělení šířených elektronickými, internetovými i tištěnými médií a dalšími komunikačními prostředky:

 • Poradenství související s formou a obsahem reklamy, sponzoringem, teleshoppingem a umístěním produktu (product placement).
 • Posuzování reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží.
 • Řešení sporů při střetu práv souvisejících s reklamní kampaní – autorská práva, ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů, nekalá soutěž.
 • Příprava smluv a dokumentů týkající se mediálních služeb a reklamy.

Pověst právnické osoby a nekalá soutěž

Právní služby v oblasti hospodářské soutěže, ochrany proti zásahu do pověsti právnické osoby.

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti hospodářské soutěže, ochrany proti zásahu do pověsti právnické osoby:

 • Analýzy a návrhy řešení sporů z titulu nekalé soutěže – klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, srovnávací reklama, zlehčování
 • Právní konzultace v případech zásahu či ohrožení práv na pověst právnické osoby, neoprávněného zásahu do práva k názvu právnické osoby.

Mediální právo

Právní služby v oblasti fungování médií, jak tradičních ( periodický tisk, rozhlas a televize), tak nových, zejména na  internetu.

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti elektronických, internetových i tištěných médií:

 • Komplexní poradenské a právní služby vydavatelům periodického tisku, provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelům zpravodajských serverů, zpravodajským a mediálním agenturám.
 • Právní služby souvisejí s uplatňováním svobody projevu a právem na informace.
 • Řešení sporů na ochrana osobnosti , ochranu osobních údajů a dobrou pověst í právnických osob.
 • Uplatňování právních prostředků ochrany upravujících hromadné sdělovací prostředky (právo na odpověď, právo na dodatečné sdělení).

Máte zájem o některou z našich služeb?