(+420) 223 003 031 advokati@helenachaloupkova.cz

Vydané knihy

Tiskový zákon

Tiskový zákon

2006, Praha, ISBN: 80-7179-506-2

Druhé vydání komentáře k zákonu o některých právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon) přináší praktické zkušenosti a informace významné pro vydávání periodického tisku. Zejména pokud jde o povinnosti vydavatelů týkající se evidence periodického tisku, povinných údajů, povinných výtisků. Publikace poskytuje rady týkající se uplatnění právních prostředků ochrany poškozených osob vůči vydavatelům periodického tisku : práva na odpověď a dodatečného sdělení. Osvětluje otázku ochrany zdroje informací.

Autorský zákon

Autorský zákon

2012, Praha, ISBN: 978-80-7400-432-2

Čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících. Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i svojí praktické činnosti v advokacii. Komentář řeší problematiku užívání autorských děl v rámci bezúplatných zákonných licencí, volného užití autorských děl, licenčních smluv a práv autorů, výkonných umělců, práv výrobců záznamů, vysílatelů či nakladatelů. Pozornost věnuje dílům audiovizuálním a počítačovým programům. Objasňuje postavení pořizovatele databáze a obsah zvláštního práva pořizovatele databáze. Komentář se zabývá i úlohou a postavení kolektivních správců.

Regulace reklamy

Regulace reklamy

2009, Praha, ISBN: 978-80-7400-180-2

Publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

2009, Praha, ISBN: 978-80-7400-143-7

Druhé vydání komentáře k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přináší nové poznatky z praxe, je doplněno o nejnovější judikaturu soudů, zejména Nejvyššího správního soudu a dokumenty vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Komentář obsahuje informace týkající se práv a povinností provozovatelů vysílání, speciální úpravu týkající se obchodních sdělení – reklamy, teleshoppingu, sponzoringu a umístění produktu. Komentář reaguje na aktuální otázky související s přechodem na digitální vysílání a naznačuje i předpokládaný vývoj tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU včetně směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Vykonávaná pedagogická činnost

Fakulta sociálních věd Universita Karlova v Praze

Externí učitel, Katedra žurnalistiky

Předmět: Právní souvislosti žurnalistické práce (bakalářské studium)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

Externí učitel, Katedra Public Relations

Předmět : Mediální, reklamní a autorské právo (bakalářské studium - 2 semestry)

Nabídka kurzů

Přednášky vám připravíme na míru, dle vašich potřeb. Kancelář nabízí kurzy k problematice:

5

svobody projevu a práva na informace

5

mediálního práva - v oblasti periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání, na internetu

5

autorského práva

5

reklamy ve všech komunikačních prostředcích

5

obchodních sdělení v elektronických médiích

5

ochrany osobnosti

5

nekalá soutěž

Máte zájem o některý z našich kurzů?

Archiv newsletterů

2017

2016

2014

2013

Pro odběr newsletterů vložte Váš email: